วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เฉลยข้อสอบ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบ
 1.มนุษย์เราเพิ่งจะรู้ว่าดาวเคราะห์เป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในสมัยใด?
ก.โคเปอร์นิคัส (คริสต์ศตวรรษที่ 11)
ข.โคเปอร์นิคัส (คริสต์ศตวรรษที่ 13)
ค.โคเปอร์นิคัส (คริสต์ศตวรรษที่ 15)
ง.โคเปอร์นิคัส (คริสต์ศตวรรษที่ 16)
 2.กระบวนการใดมีแต่บนโลกของเราเท่านั้นไม่มีบนดาวเคราะห์ดวงอื่น(แม้ว่ามันอาจเคยเกิดขึ้นบนดาวอังคารในอดีต)?
ก.น้ำระเหยตัวขึ้นกลายเป็นเมฆ และกลั่นตัวกลับเป็นฝนตกลงมาสู่พื้นทวีป
ข.ฝนตกลงมาสู่พื้นโลก และเกิดเป็นแม่น้ำลำธาร
ค.เกิดแผ่นไหวที่บริเวณรอยต่อของแผ่นทวีป
ง.ไม่มีข้อถูก
 3.ปรากฏการณ์การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและกระบวนการทางชีวะวิทยา ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของอะไร?
ก.ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ข.ก๊าซเฉื่อย
ค.ก๊าซออกซิเจน
ง.ก๊าซไนโตรเจน
 4.กระบวนการผลิตและรักษาทางชีวภาพ ถ้าไม่มีสิ่งชีวิตแล้ว ออกซิเจนในบรรยากาศจะเกิดอะไรขึ้น?
ก.ไม่มีบรรยากาศ
ข.มีคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก
ค.ออกซิเจนไม่สามารถดำรงอยู่ได้
ง.ไม่มีข้อถูก
 5.จากการวิจัยพบว่า เมื่อ 900 ล้านปีมาแล้ว หนึ่งปีมีกี่วัน และหนึ่งวันมีกี่ ชั่วโมง?
ก.หนึ่งปีมี 356 วัน และหนึ่งวันมี 11 ชั่วโมง
ข.หนึ่งปีมี 221 วัน และหนึ่งวันมี 19 ชั่วโมง
ค.หนึ่งปีมี 467 วัน และหนึ่งวันมี 14 ชั่วโมง
ง.หนึ่งปีมี 481 วัน และหนึ่งวันมี 18 ชั่วโมง
 6.เมื่อสนามแม่เหล็กของโลกปะทะกับ ลมสุริยะ บริเวณบรรยากาศชั้นบน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด?
ก.ผีพุ่งใต้
ข.แสงสว่างทางขั้วโลก
ค.แสงเหนือแสงใต้
ง.แสงลมสุริยะ
 7.โลกมีบริวารเพียงดวงเดียวคือ?
ก.ดวงอาทิตย์
ข.ดวงจันทร์
ค.ดวงดาว
ง.ดวงสุริยะ
 8.สนามแม่เหล็กของโลกปะทะกัลลมสุริยะ ทำให้เกิดแนวเช็มขัด แวน อัลเลน รูปร่างคล้ายอะไร?
ก.คล้ายเกือกม้า
ข.คล้าย ขวดน้ำ
ค.คล้ายวงกลม
ง.คล้ายโดนัท
9.การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบอย่างไร
ก.การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม
ข.มีผลต่อการดำรงชีวิตในเผ่าพันธุ์
ค.มีผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ง.ถูกทุกข้อ
10.ข้อความใดที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา
ก.การเกิดใหม่ของพืชและสัตว 
ข.การกลายพันธุ์ของพืชและสัตว์
ค.การดำรงอยู่ของพืชและสัตว์ต่างๆ
ง.ถูกทุกข้อ
11.ข้อมูลทางธรณีวิทยาที่อธิบายความเป็นมาในอดีตของพื้นโลกคืออะไร
ก.อายุทางธรณีวิทยา
ข.ซากดึกดำบรรพ์
ค.โครงสร้างของชั้นหิน
ง.ถูกทุกข้อ
12.อายุทางธรณีวิทยาแบ่งได้ 2 แบบ คือข้อใด
ก.อายุสัมพัทธ์ อายุสมบูรณ์
ข.อายุเทียบสัมพัทธ์ อายุสมบูรณ์
ค.อายุสัมพันธ์ อายุสัมบูรณ์
ง.อายุเทียบสัมพันธ์ อายุสัมบูรณ์
13.ข้อใดเป็นความหมายของอายุเทียบสัมพันธ์
ก.การนำหินมาเปรียบเทียบว่าชุดใดมีอายุมากหรือน้อยกว่ากัน
ข.การนำซากดึกดำบรรพ์มาเปรียบเทียบกัน
ค.การนำตะกอนมาเปรียบเทียบกัน
ง.ถูกทุกข้อ
14.เวลาในทางธรณีวิทยาเรียกว่าอะไร
ก.เวลาธรณี
ข.ธรณีกาล
ค.เวลาประยุกต์
ง.เวลาสัมบูรณ์
15.ระยะเวลาทางธรณีหรือธรณีกาล คืออะไร
ก. อายุเปรียบเทียบ
ข.   อายุแท้จริง
ค.  อายุสัมบูรณ์
ง.  อายุเปรียบเทียบและอายุสัมบูรณ์
16.การหาอายุสัมบูรณ์เราใช้ธาตุในข้อใด
ก. คาร์บอน-12 (C-12)
ข. โพแทสเซียม-39 (K-39)
ค.  ยูเรเนียม-238 (U-238)
ง. อาร์กอน-38 (Ar-38)
17.ธาตุในข้อใดใช้ตรวจหาอายุสัมบูรณ์ไม่ได้
ก.  คาร์บอน-12 (C-12)
ข.โพแทสเซียม-39 (K-39)
ค. สตรอนเซียม-87 (Sr-87)
. รูบิเดียม-87 (Rb-87)
18.ถ้าต้องการหาอายุสัมบูรณ์ของซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่า 50,000 ปี นิยมใช้ธาตุกัมมันตรังสีใด
ก.โดบอล์-60
ข.คาร์บอน-14
ค. ยูเรเนียม-238
ง.  ถูกทุกข้อ
19.เราสามารถหาอายุสัมบูรณ์ของหินหรือซากดึกดำบรรพ์โดยวีธีใด
ก. ใช้วิธีเปรียบเทียบของหินหรือซากดึกดำบรรพ์นั้น
ข. โดยดูจากลักษณะทั่วๆไป และโครงสร้างหินหรือซากดึกดำบรรพ์นั้น
. โดยการคำนวรจากครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในหินหรือซากดึกดำบรรพ์ที่ตองการจะศึกษา ง.  ถูกทุกข้อ
20.เวลาทางธรณีวิทยาในข้อใดมีอายุสั้นที่สุด
ก. มหายุด
ข.  ยุด
ค.อนุยุค
ง.ทุกข้อมีช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
21.ในประเทศไทยพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ครั้งแรกที่จังหวัดใด
ก.ขอนแก่น
ข.กาฬสินธุ์
ค.ชัยภูมิ 
ง.ถูกทุกข้อ
22.พื้นที่จังหวัดลำปางในอดีตเคยเป็นอะไรมาก่อน
ก.ภูเขา
ข.ทะเล
ค.ทะเลทราย
ง. ภูเขาไฟ  
23.จากข้อ 4 มีเหตุผลใดที่นักธรณีวิทยาใช้ในการอธิบายว่า พื้นที่จังหวัดลำปาง เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน
ก.ลักษณะของหิน
ข.ซากดึกดำบรรพ์
ค.การสะสมของตะกอน
ง.ข้อ ก และ ข ถูก
24.เรา จะไม่ค่อยพบซากดึกดำบรรพ์ในหินชนิดใด
ก.หินอัคนี
ข.หินแปร
ค.หินภูเขาไฟ
ง.ข้อ ก และ ข ถูก
25.อายุเปรียบเทียบ คืออะไร
ก.วิธีการหาอายุของหิน และกลุ่มของหิน
ข.วิธีการหาอายุของสิ่งมีชีวิตและซากดึกดำบรรพ์
ค.วิธีการหาอายุของการเกิดคดีความต่าง ๆ
ง.วิธีการหาอายุของโครงกระดูกไดโนเสาร์
26.อายุสัมบูรณ์ คืออะไร
ก.การหาอายุของหิน และกลุ่มของหิน
ข.การหาอายุของหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์
ค.การหาอายุของโครงกระดูกไดโนเสาร์
ง.การหาอายุของระบบสุริยะ

27.ข้อใดนิยมใช้กัมมันตภาพรังสีที่นำมาหาอายุสัมบูรณ์
ก.คาร์บอน -14
ข.ยูเรเนียม -287
ค.รูบิเดียม -79
ง.โพแทสเซียม -44
28.ซากดึกดำบรรพ์พืชที่พบในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
ก.สาหร่ายทะเล
ข.ดอกไม้
ค.ต้นสนวอลลิเมีย
ง.อินทผลัม

29.ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทยส่วนมากจะพบในภาคใด
ก.ภาคตะวันตก
ข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค.ภาคใต้
ง.ภาคเหนือ

30.ข้อใดเป็นลักษณะซากดึกดำบรรพ์ของ “ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน”
ก.กินพืช เดินสี่เท้า คอและหางยาว
ข.กินเนื้อ เดินสองเท้า คอและหางยาว
ค.กินพืช เดินสี่เท้า คอยาว หางสั้น
ง.กินเนื้อ เดินสี่เท้า คอและหางยาว

31.ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ในยุคใด
ก.ครีเทเชียส
ข.ออร์โดวิเชียน
ค.ดีโวเนียน
ง.แคมเบรียน
32.
ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน” ถูกค้นพบที่ใด
ก.อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ข.อ.ภูหลวง จ.เลย
ค.อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
ง.ภูแฝก จ.กาฬสินธุ์

33.การค้นพบฟิวซูลินิคทรงรี นั้นมีอายุประมาณกี่ปี
ก.499
488 ล้านปี
ข.416
398 ล้านปี
ค.299
251 ล้านปี
ง.420
408 ล้านปี
34.เปลือกหอยหรือสิ่งมีชีวิตที่จมอยู่ตามชั้นตะกอน เมื่อถูกละลายไปกับน้ำบาดาล จะเกิดเป็นรอยประทับอยู่บนชั้นตะกอน ซึ่งเรียกลักษณะนี้ว่าอะไร?
ก.รอยพิมพ์
ข.รอยต่อ
ค.รอยหินปูน
ง.รอยตะกอน
35. ช่องว่างนี้ที่มีแร่เข้าไปตกผลึก จะได้ซากดึกดำบรรพ์ ในลักษณะที่เรียกว่าอะไร?
ก.รูปผลึก
ข.รูปแร่
ค.รูปหล่อ
ง.รูปแร่ผลึก
36. การเก็บรักษา สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีลักษณะบอบบาง เช่นพวกแมลง ให้กลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ โดยปกติทำได้ยาก วิธีการที่เหมาะสม สำหรับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทำอย่างไร?
     ก.ใช้การเพิ่มคาร์บอน
     ข.ใช้การทับถม
     ค.เก็บไว้ในยางไม้
     ง.เก็บไว้ในต้นไม้
37. ในปัจจุบัน สามารถจำแนกซากดึกดำบรรพ์ได้เป็นกี่ประเภท?
     ก. 2 ประเภท
     ข. 3 ประเภท
     ค. 4 ประเภท
     ง. 5 ประเภท
38.สิ่งที่นักธรณีวิทยาสนใจเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการนำซากดึกดำบรรพ์ มาเป็นตัวกำหนดอายุของหิน คือ ซากดึกดำบรรพ์อะไร?
     ก.ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี
     ข.ซากดึกดำบรรพ์พืช
     ค.ซากดึกดำบรรพ์สัตว์
     ง.ซากดึกดำบรรพ์ร่องรอย 
39.กฎการวางตัวซ้อนกันของชั้นหินตะกอนถ้าหินตะกอนชุดหนึ่งไม่ถูกพลิกกลับโดยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้ว ส่วนบนสุดและส่วนล่างสุดจะมีอายุเท่าไหร่?
     ก.ส่วนบนสุดของหินชุดนี้จะอายุอ่อนหรือน้อยที่สุด และส่วนล่างสุดจะมีอายุแก่หรือมากกว่า
     ข.ส่วนบนสุดของหินชุดนี้จะอายุมาก และส่วนล่างสุดจะมีอายุน้อย
     ค.ส่วนบนสุดของหินชุดนี้จะอายุมาก และส่วนล่างสุดจะมีอายุแก่กว่า
     ง. ส่วนบนสุดของหิน และส่วนล่างสุดจะมีอายุเท่ากัน
40. ซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่มักพบอยู่ในลักษณะใด?
ก. เป็นซากเดิมหรือโครงร่างส่วนที่แข็งที่อยู่ในหินตะกอน
ข.ช่องว่าง โพรง หรือรู
ค.เป็นร่องรอย
ง.ถูกทุกข้อ
41. ลักษณะของซากดึกดำบรรพ์ที่ปรากฏในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร?
ก.แข็งกลายเป็นหิน
ข.อยู่ใสภาพแช่แข็ง
ค.ถูกอัดในยางไม้หรืออำพัน
ง.ถูกทุกข้อ
42.ซากไดโนเสาร์ที่พบส่วนมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในชั้นหินทรายแป้ง เป็นหินอยู่ในยุคใด?ก.ยุคไทรแอสสิก
ข.ยุคครีเตเชียส
ค.ยุคไทรแอสสิกตอนปลายถึงยุคครีเตเชียสตอนกลาง
ง.ไม่มีข้อถูก
43.หินที่สามารถเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ได้ดีคือหินชนิดใด
ก.หินกรวดมน
ข.หินทราย
ค.หินปูน
ง.หินตะกอน
44.แร่ธาตุในข้อใดที่ทำให้ซากดึกดำบรรพ์มีโครงร่างที่แข็ง
ก.แคลไซต์
ข.โคโลไมต์
ค.ซิลิกา
ง.ถูกทุกข้อ
45.นอกจากหินตะกอนแล้ว เราสามารถพบซากดึกดำบรรพ์ในหินชนิดใดได้อีก
ก.หินหนืด
ข.หินแปร
ค.หินภูเขาไฟ
ง.หินปูน
46.ซากดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่มีกระบวนการเกิดอย่างไร
ก.กระบวนการแช่แข็ง
ข.กระบวนการกลายเป็นหิน
ค.กระบวนการกลั่นระเหย
ง.กระบวนการดองคงสภาพ
47.นักธรณีวิทยาคำนวณอายุของซากดึกดำบรรพ์โดยวิธีใด?
 ก.แยกอะตอมของธาตุ

 ข.วัดธาตุกัมมันตภาพรังสี
 ค.การทำปฏิกิริยากับกรด
 ง.การละลายในสารเคมีชนิดต่างๆ


ใช้ภาพตอบคำถาม ข้อ 48-49

48.
. ชั้น I
ข. ชั้น J
ค. ชั้น M  
ง.  ชั้น L
49. ถ้าฟอสซิลในชั้น J ของภาพที่ 2 อายุประมาณ 200 ล้านปี ฟอสซิลในชั้น D ของภาพที่ 1 อายุเท่าไร
ก.100 ล้านปี
ข.200 ล้านปี
ค.300 ล้านปี
ง.400 ล้านปี
 
  .ชั้น I
  ข.ชั้น J
  ค.ชั้น M  
  ง.ชั้น L
50. ถ้าฟอสซิลในชั้น J ของภาพที่ 2 อายุประมาณ 200 ล้านปี ฟอสซิลในชั้น D ของภาพที่ 1 อายุเท่าไร
ก.100 ล้านปี
ข.200 ล้านปี
ค.300 ล้านปี
ง.400 ล้านปี
51. หินชั้นใดควรมีฟอสซิลอายุมากที่สุด
. ชั้นA
. ชั้นB
. ชั้นC
. ชั้นD
ใช้ภาพธรณีวิทยาทั้ง 3 column ที่แสดงลำดับการทับถมของฟอสซิล ชั้นที่ 1 (อายุมากที่สุด), 2, 3 ถึง 4 (อายุน้อยที่สุด)  ตอบคำถามข้อ 52-53
52. จากภาพข้างล่าง ฟอสซิลใดแสดงถึงความสัมพันธ์อายุชั้นหินในแต่ละ column ก. ภาพA
 ข. ภาพB
 ค. ภาพC
 ง. ภาพD
53. จากข้อมูลภาพฟอสซิลด้านบน เราตัดสินใจได้ดีที่สุดตามข้อใด
ก. ธรณีกาลแสดงช่วงเวลาสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่ค้นพบ
ข. อายุจริงของฟอสซิลเป็นล้านปี
ค. ฟอลซิลเรียงลำดับจากอายุมากที่สุดไปน้อยที่สุด
ง. ใช้เป็นตัวเลขแสดงอายุฟอสซิลได้รอบโลก
54. ข้อใดต่อไปนี้ ใช้คำนวณอายุฟอสซิล
ก. การตรวจ DNA
ข. คำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี
ค. ความเป็น กรด/ด่าง หรือเป็นกลาง
ง. ศึกษารูปแบบการทับถมของฟอสซิล
55. ลำดับอายุของชั้นหินจากอายุน้อยไปหาอายุมากคือ .หินทราย หินกรวดมน  หินปูน  หินดินดาน
.หินกรวดมน หินปูน หินทราย หินดินดาน
.หินดินดาน หินปูน หินกรวดมน หินทราย
.หินปูน หินดินดาน หินทราย หินกรวดมน
56. ต้นตระกูลของหินคือหินชนิดใด
.หินชั้นหรือหินตะกอน
.หินอัคนี
.หินแปร
.ถูกทุกข้อ
57. หินหนืดมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร
. ลาวา 
.แมกมา
.ลาวาหรือแมกมา
. ถูกทุกข้อ
58. ลักษณะของหินชั้นหรือหินตะกอนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างไร
.มองเห็นเป็นชั้นๆ
ข.มีผลึกสังเกตเห็นได้ชัดเจน

ค.มีสารประสานระหว่างตะกอน
ง.ข้อ ก และ ค ถูกทุกข้อ
59.ข้อใดเป็นหินชนิดเดียวกัน
ก.หินแกรนิต  หินพัมมิส
ข.หินพัมมิส  หินปูน
ค.หินปูน  หินแกรนิต
ง.หินไนส์  หินบะซอลต์
60.หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด
ก. หินปูน 
ข. หินกรวดมน 
ค.หินทราย
ง.หินลูกรัง
61.หินแปรมีการแปรสภาพเนื่องจากอิทธิพลใด
ก.ความร้อน
ข.ความดัน

ค.ความร้อนและความกดดัน
ง.ถูกทุกข้อ

62.การวางตัวของชั้นหินโดยเอียงเทเป็นมุมกับแนวระดับของชั้นหินปกติเกิดจาก
ก.การเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ำ
ข.การเปลี่ยนแปลงกระแสลม

ค.การเกิดภูเขาไฟ
ง.ทั้งข้อ ก และข้อ ข

63.หลักการแนวราบเดิมคือข้อใด
ก.
ชั้นหินอายุมากที่สุดจะอยู่ล่างสุด
.ชั้นหินอายุมากที่สุดจะอยู่ตอนบนสุด

ค.
การเปลี่ยนลักษณะภาพโดยการลำดับเข้าหากันด้านข้าง
ง.สัมพันธภาพของการตัดขวาง

64.คำกล่าวในข้อใดถูก
ก.ชั้นหินรอยคดโค้ง รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในหินไม่มีความสำคัญในการลำดับชั้นหินตะกอน
ข.ชั้นหินรอยคดโค้ง รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในหินมีความสำคัญในการลำดับชั้นหินตะกอน

ค.
หินซีสต์เป็นหินที่เกิดขึ้นหลังหินชนิดอื่นๆ ซึ่งมีอายุน้อยที่สุด
ง.
รอยเลื่อน รอยคดโค้งของชั้นหินและรอยชั้นไม่ต่อเนื่องไม่สามารถนำมาอธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่นั้นได้
65. หินชนิดใดไม่ได้อยู่ในกลุ่มหินอัคนี
. หินปูน    
. หินทัฟฟ์
. หินกรวด
. หินตะกอนภูเขาไฟ
66.
ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของตะกอน
. ดินเหนียว
. กรวด
. ทรายแป้ง
. ดินร่วน
67.
ตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว ส่วนมากจะอยู่ในภาคใดของประเทศไทย

. ภาคอีสาน .เลย
. ภาคใต้ .สุราษฎร์ธานี
. ภาคกลาง .สระบุรี    
. ภาคเหนือ .พะเยา
68.
หินชนิดใดที่เกิดขึ้นก่อนหินชนิดอื่นและมีอายุมากที่สุด
. หินทัฟฟ์
. หินแกรนิต
. หินกรวด
. หินชีสต์
69.
ข้อใดต่อไปนี้เรียงลำดับชั้นหินจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง

. หินปูน หินทราย หินดินดาน หินกรวดมน
. หินทราย หินกรวดมน หินปูน หินดินดาน
. หินดินดาน หินปูน หินกรวดมน หินทราย    
. หินกรวดมน หินชีสต์ หินทัฟฟ์ หินดินดาน
70. ธรณีวิทยา ของจังหวัดสระบุรี ประกอบไปด้วยหินชนิดใดบ้าง
. กลุ่มหินภูเขาไฟ
. กลุ่มหินอ่อน
. กลุ่มหินอัคนี    
. ถูกทุกข้อ
71.ในช่วงมหายุคในยุคเทอร์นารีมีสิ่งมีชีวิตใดปรากฏ
ก.มนุษย์
ข.พืช
ค.สัตว์
ง.ถูกทุกข้อ
72.ในช่วงมหายุคกลางมียุคทั้งหมดกี่ยุค
ก.1
ข.2
ค.3
ง.4
73.มหายุคโบราณในยุคเพอร์เมียนมีสัตว์ต่างๆถูกทำลายลงเนื่องจาก
ก.ภูเขาไฟระเบิด
ข.น้ำแข็ง
ค.แผ่นดินไหว
ง.น้ำท่วม
74.ธรณีกาลหมายถึง ?
ก.ตารางบอกชนิดไดโนเสาร์
ข.ตารางบอกยุคทางธรณีวิทยา
ค.ตารางบอกเวลากำเนิดโลก
ง.ตารางยุคสมัยของสัตว์น้ำ
75.บรรพชีวิน คืออะไร ?
ก.ซากดึกดำบรรพ์
ข.ชนิดของไดโนเสาร์
ค.การระเบิดภูเขาไฟ
ง.ถูกทุกข้อ
76.บรรพชีวินวิทยา หมายถึง วิชาอะไร        
ก.วิชาเกี่ยวกับเคมี
ข.วิชาความเป็นอยู่ของสัตว์และพืช
ค.วิชาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์
ง.วิชาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ
77.การเกิดของฟอสซิลต้องมีปัจจัยใด
ก.สิ่งมีชีวิตต้องมีส่วนแข็ง อุณหภูมิเย็นจัดหรือแห้งจัด
ข.สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูก
ค.สิ่งมีชีวิตที่เลื้อยคลาน
ง.ถูกทุกข้อ
78.ซากดึกดำบรรพ์ดัชนี คืออะไร
ก.ซากดึกดำบรรพ์ที่มีเฉพาะในหิน
ข.ซากดึกดำบรรพ์ที่มีเฉพาะพืช
ค.ซากดึกดำบรรพ์ที่มีเฉพาะสัตว์
ง.ซากดึกดำบรรพ์ที่มีเฉพาะคน
79.มหายุคสมัยในธรณีกาลมีกี่ยุค
ก.1
ข.2
ค.3
ง.4
80.ตารางธรณีกาลบอกให้ทราบถึง
ก.ซากดึกดำบรรพ์
ข.การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
ค.สภาพแวดล้อมตามเวลา
ง.ถูกทุกข้อ